Vägra välsigna vad Gud kallar synd! Klicka och läs ovanstående dokument.

Landets ärkebiskop K G Hammar har yttrat sig på följande sätt: "Det är tämligen ointressant om kärleken är riktad till person av samma kön. Där kärleken är, där är Gud." Så säger landets ärkebiskop! Men vad säger bibeln? Bibeln säger klart och bestämt, att om kärleken är riktad till person av samma kön, då är den kärleken inte från Gud. Både GT och NT har samma svar att ge. Homosexuella handlingar är synd och över sådana synder vilar inte Guds välbehag.

Gud ser inte med någon nåd på synder som bedrivs öppet i samhället, därför är också frågan om homosexualitet viktig för de kristna som bor i landet. Gud omstörtade Sodom och Gomorra på grund av att de djupt sjunkit in i homsexualitet. Om vi likt Lot assimileras i en sådan miljö så är vi inget salt i förruttnelsen.

Dock finns det också personer som inser att homosexualitet är fel och själva vill en förändring. För dessa finns det hopp och möjligheter. Det finns människor som vill hjälpa till med upprättelse och ett nytt liv. Det finns enskilda kristna församlingar utöver landet som kan ge en hjälpande hand och ett vänligt ord.

Newsweek hade 980817 flera sidor om homosexualitet. Som ett exempel nämns ett gaygruppsmöte där 20 homosexuella män och tre kvinnor frågades: "Hur många av er blev våldtagna eller blev sexuellt antastade eller missbrukade som barn?" Mer än hälften medgav att de blivit detta. Andra orsaker och samband gavs också: en reserverad fader, en överbeskyddande moder, inga sportsliga intressen, en far som höll sig borta från barnen, frånvarande mödrar och föräldrar som var arbetsnarkomaner. Exodus International är en organisation som har berört 200 000 personer och som finns i 35 delstater i USA för att hjälpa homosexuella till befrielse. Men, säger John Paulk, som är den nationelle ledaren "Jag känner inte till någon som kan göra detta på egen hand." Det visar vilka enormt starka band som homosexualitet för med sig. Senatsledaren Trent Lott jämför homosexualitet med kleptomani och alkoholism, och i en undersökning av Newsweek Poll så är det 54 procent av amerikanerna som håller med honom. Biblen säger i 3 Mosebok 18:22 "Du skall icke ligga hos en man så som man ligger hos en kvinna; det är en styggelse." Det är Guds svar till alla toleranta gay förespråkare. Sedan Bibeln så tydligt slår fast att homosexualitet är synd, så är den enda möjligheten att förändra på detta omvändelse, att vända sig bort från detta, och leva ett rent liv. Ingen är född som homosexuell i sina gener. Det finns inget vetenskapligt belägg för detta. Det handlar om ett eget gjort val, tyvärr ofta under dåliga premisser i uppväxttiden (ofta kan orsaken ligga i en brist i förhållandet till den av föräldrarna som är av samma kön, och att det därför finns ett behov av att fylla ut den här bristen genom homosexuella förbindelser senare i livet). Och i dessa fall ska vi absolut inte "slå på den som ligger" och som inte bara har att kämpa med homosexualiteten utan också med de förutsättningar som föräldrar, närstående, mindre bra kompisar och uppväxtmiljön gav dessa personer. Men till syvende och sist, är det ändå Bibeln och de råd den har som är de bästa för oss människor i alla omständigheter.

Bertil Lundberg

Gayaktivisten Peter Tatchell:

"Bibeln är för homosexuella vad Mein Kampf är för judar." (Intervju i tidningen Gay and Lesbian Humanist vol. 18 No. 2 Winter 1998/1999.)

Kommentar: Är det inte detta vi har sett och förstått också i Sverige! De homosexuellas kamp är i första hand en kamp och ett uppror mot de regler och värderingar Gud har satt upp för människan.

NYA TESTAMENTETS TEXTER OM HOMOSEXUALITET:

Tryggve Mettinger, professor i Gamla testamentets exegetik vid Lunds universitet har på Kyrkans Tidnings (nr 8/99) debattsida gjort ett inlägg om homosexualitet. Han presenterar där också en faktaruta och räknar upp tre textord som direkt omnämner homosexualitet. Dessa är:

 • Romarbrevet 1:26-27 lyder: "Kvinnorna bytte ut det naturliga umgänget mot ett onaturligt, likaså övergav männen det naturliga umgänget med kvinnorna och upptändes av begär till varandra, så att män bedrev otukt med män."
 • 1 Korinthierbrevet 6:9: "Ingen som lever i otukt eller avguderi eller hor eller homosexualitet …ingen sådan får ärva Guds rike." Där översättningen talar om en som lever i "homosexualitet" har den grekiska texten orden malakós och arsenokoites (båda i pluralis). Det första betyder "mjuk, vek" och betecknar den passiva parten i en homosexuell relation, det andra betyder "en som ligger med en man" och betecknar den aktiva parten i en sådan relation.
 • NT-81 har sammanfattat det hela med "homosexualitet". 1917 års översättning uttrycker tydligt att det är utlevelsen det handlar om: "varken de som låta bruka sig till synd mot naturen eller de som själva öva sådan synd".
  • 1 Timotheosbrevet 1:8-11 talar likaledes om arsenokoitai. NT-81 har översatt detta med "perversa". Homosexualitet inordnas här bland det som "strider mot den sunda läran".

  Paulus talar alltså om homosexualitet som perverst och som "strider mot den sunda läran". Detta kan inte vara obekant för den som är intresserad av att förstå Bibelns innehåll. Och Trygge Mettinger avslutar sin artikel med följande kommentar:

  "Skulle då Gud ha sagt?" säger Ormen i berättelsen om syndafallet. Det känns aningen egendomligt att detta i dag tycks vara budskapet från kyrkans högsta ledning.

  Jag instämmer tillfullo i detta.

  Bertil Lundberg

   

  POLYKARPUS OCH ANDRA KYRKOFÄDER FÖRDÖMER HOMOSEXUALITET

  Paulus skrev Romarbrevet till församlingen i Rom, en stad som var genomsyrad av perversioner. Till och med den ökände kejsaren, Nero, var homosexuell, ändå dristade sig Paulus att så djärvt skriva det han upplevde vara sanningen. Och han efterföljdes av fler i kyrkohistorien:

  En av de mest kända kyrkofäderna är Polykarpus som var föreståndare för församlingen i Smyrna (nuvarande Izmir i Turkiet). Han dog år 156 som martyr vid hög ålder och var lärjunge till aposteln Johannes. I sitt brev till filipperna omkring år 110 skriver han i kapitel 5:1-3.

  "Då vi nu vet att man inte lurar Gud bör vi vandra värdigt hans bud och hans härlighet… Om vi lever på ett sätt som är värdigt honom skall vi härska med honom om vi bara tror. På samma vis skall de unga vara klanderfria på allt sätt, tänka på sin renhet och tygla sig själva i fråga om allt ont. Det är en god sak att skilja sig från världens begärelser, ty alla köttets begär för krig mot själen, och ingen som lever i otukt, veklighet eller homosexualitet får ärva Guds rike, inte heller de som lever onaturligt." Veklighet betyder i detta sammanhanget "eftergivenhet för otukt".
  (Från De apostoliska fäderna. Förlag Verbum 1992).

  Jesus säger i Markus 7:20-23: "Det som går ut ur människan, det gör henne oren. Ty inifrån, från människans hjärta, utgår onda tankar, otukt, stöld, mord, äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, lösaktighet, avund, hädelse, högmod och dårskap. Allt detta onda kommer inifrån och gör människan oren."

  Judas brev 1:7 säger: "Så är det med Sodom och Gomorra och städerna däromkring. På samma sätt bedrev de otukt och följde onaturliga begär. De står som ett varnande exempel och får sitt straff i evig eld.

  Didache 2:2 varnar för pedofili, abort, skillsmässor... "Du skall inte dräpa, du skall inte bryta ett äktenskap, du skall inte skända pojkar, du skall inte begå otukt, du skall inte stjäla, du skall inte öva trolldom, du skall inte blanda gift, du skall inte döda ett barn genom vare sig abort eller barnamord."
  (Från De apostoliska fäderna. Förlag Verbum 1992.)

  Barbabas brev i kapitel 10: "Du ska inte bli en gosseskändare eller likna sådana… Du skall inte bli en horkarl eller likna sådana… Du skall inte bli sådan som vi har hört att några är, som i sin lastbarhet bedriver skändligheter med munnen, och inte heller hålla dig till de lastbara kvinnor som bedriver otukt med sin mun." (Från De apostoliska fäderna. Förlag Verbum 1992.)

  Justinus Martyren säger i sin Första Apologi (år 151) i kapitel 27 att det bland hedningarna finns dem som prostituerar även sina egna barn och fruar, och dem som öppet blir förstörda för homosexuella ändamål, men så gör inte de kristna.

  Biskop Theophilus av Antiokia (181) säger till Autolycus (1:14): "till de otrogna som inte bryr sig om och inte lyder sanningen men hörsammar orättfärdighet, när de är fulla av äktenskapsbrott och hor och homosexuella handlingar och själviskhet och otyglad avgudadyrkan, där kommer att vara vrede och bedrövelse och ångest och slutligen evig eld kommer att hinna ifatt sådana människor."

  Clemens av Alexandria (ca 193) i The Instructor 8: "Sodomiternas öde var straffdom för dessa som hade gjort orätt, instruktioner till dem som hör. Sodomiterna hade, genom mycken lyx, fallit i orenhet, praktiserande äktenskapsbrott (otrohet) oblygt, och brinnande med vansinnig kärlek för pojkar (unga män); den Allseende Ordet, vars uppmärksamhet de som begår ogudaktighet inte kan komma undan, kastade sitt öga på dem."

  Tertullianus i Modesty 4 (från år 220): "Alla andra lustars vanvett som överskrider naturens lagar, och är syndiga mot både (mänskliga) kroppar och kön, bannlyser vi, inte endast från att komma in men också från allt kyrkligt skydd, för de är inte i första hand synder utan ohyggligheter."

  Eusebius av Caesarea, år 319: "Efter att ha förbjudit alla olagliga giftermål och alla anskrämliga seder och föreningen mellan kvinnor och kvinnor och män med män, lägger han (Gud) till: 'Ni skall inte orena er med något av detta, ty med allt sådant har de hednafolk orenat sig som jag driver bort för er. Genom detta har landet blivit orenat, och jag har straffat det för dess missgärning, så att landet har spytt ut sina invånare.' (3 Mos. 18:24-25)." (Proof of the Gospel 4:10.)

  Augustinus, säger i "Guds stad" att Sodom "var en plats där sexuell lösaktighet bland män hade vuxit till en vana i så allmänt bruk att det fick det slag av straff som lagen allmänt stadgade för liknande aktiviteter. Men straffet för Sodoms män var en försmak av det gudomliga straff som ska komma."

  De skamfulla gärningar mot naturen, såsom de som begicks i Sodom, bör överallt och alltid avskys och straffas. Om alla nationer skulle göra sådana saker, skulle de hållas skyldiga till samma brott av Guds lag, vilken inte har gjort människan sådan att de brukar varandra på det här sättet." (Bekännelser 3:8:15.)

  Luther hävdade att om du avskaffar äktenskapsbandet och tillåter promiskuösa begär, så ödeläggs lagstiftningen och all anständighet tillsammans med tukten. Men när dessa är ödelagda så finns det ingen auktoritet längre, endast djuriskhet och råhet och man kan jämföra med den dårskap som härskade utom allt mått i Sodom och Gomorra. Om någon hänger sig åt homosexuella begär, så är det ett säkert tecken på att den människan har lämnat Gudsdyrkan.

  Luther: ”O, hur högt bör inte den människa skattas, som inte följer sina lustar, utan står dem emot med stark tro och lidande!”

  Läs vidare om Kinsey-rapporten - Den största sexbluffen någonsin!!!

   

  Kan homosexuella parförhållanden motiveras från kristen utgångspunkt?

  "Den i många kristna kretsar respekterade teologen John Stott svarar på denna frågan i sin bok "Homosexual Partnerships?" (1985) : "Homosexuella parförhållanden byggda på kärlek måste fördömmas på samma grund som de bibliska förbuden är givna: De låter sig inte förenas med den ordning Gud har skapat. Sedan den ordningen (heterosexuell monogami) blev instiftad vid skapelsen, och inte av någon kultur, är den giltig till alla tider och alla ställen. Det går inte an att "frigöra" sig från Guds skapade ordning; sann frigörelse uppnås bara genom att inrätta sig efter den."

  Hur många präster finns det egentligen som har frigjort sig från Guds skapade ordning? En av dessa är kyrkoherden i Drängsered inom Göteborgs stift. I slutet av juni när biskopen Eckerdahl gjorde en visitation chockade han församlingen med att berätta att han var homosexuell och hade ett förhållande med en annan man! Ruttet!

  Homosexuality: Questions and Answers  by Sue Bohlin.

  Homosexuality: The Biblical-Christian View  by Kevin Dodge.

  Why Have So Many Christians and Churches Become Pro-Gay?  by Sue Bohlin.

  Can Homosexuals Change?  by Sue Bohlin.

  When Someone in Your Congregation Says "I'm Gay"  by Sue Bohlin.

  What about the studies that have proven homosexuality is genetic?

  Homosexual Theology  by Kerby Anderson.

  1) Discussing Homosexuality and Sexuality Together  Dr. Darrell Bock, Dr. Stanton Jones, and Dr. Michael Brown introduce homosexuality, emphasizing how to show God’s love and take a moral stand (19:20). (All discource are also printed.) 2) Studies and Research on Homosexuality (22:01). 3) Tone in Addressing Homosexuality (16:52). 4) Stanton Jones Chapel on Homosexuality and the Church (42:40) 5) Stanton Jones Brown Bag: Questions on Ministry to Homosexuals 1:04:00.

  Gay community wants to silence testimonies about gays who have changed.

  Youth ministries must teach teenagers how to reflect the glory of God with their sexuality.

  Reject sexual immorality. The sexual revolution that was birthed in the 1960s did not deliver what it promised.

  Jesus set me Free from Homosexuality - Part 1. VideoYou Tube 4:03.
  Jesus set me Free from Homosexuality - Part 2. VideoYou Tube 9:47.

  Tillbaks till: första sidan